Veelgestelde vragen

Staat jouw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op.

Algemeen

Begrippenlijst
 • Externe mobiliteit: Veranderen van baan naar een andere werkgever
 • Interne mobiliteit: Veranderen van baan binnen het huidige bedrijf
 • Vrijwillige mobiliteit: Werknemer wordt niet gedwongen om naar andere werkgevers te kijken, maar wordt wel de mogelijkheid geboden
 • Gedwongen mobiliteit: De medewerker kan zijn baan niet behouden bij de huidige werkgever en wordt gedwongen tot een overstap naar een andere werkgever. Ontslag is vaak de oorzaak
 • Generatiemanagement: Houdt rekening met de generaties waartoe je medewerkers behoren. Generatiemanagement speelt in op die verschillen en weet ze te benutten
 • Leercultuur: Hoe creëren we een wendbare organisatie, waarin continu leren voorop staat?

 • Duurzame inzetbaarheid: Betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

 • Flexibele werkcultuur: Een managementinstrument om beter te kunnen rekruteren, medewerkers te behouden en betrokkenheid te vergroten. Het meten van resultaten in plaats van fysieke aanwezigheid en zichtbaarheid.
 • Wat is participatie?: Participatie betekent het actief deelnemen op de arbeidsmarkt voor iedereen, dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Actieve deelname: Participatie is actieve deelname: iedereen doet mee! Dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking
 • Inclusief ondernemen: Bij inclusief ondernemen geven werkgevers mensen met een arbeidsbeperking óf een afstand tot de arbeidsmarkt een kans in hun organisatie via een baan, stage of werkervaringsplek
 • PSO ladder: De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief zichtbaar maakt. Dit wordt door steeds meer bedrijven en gemeenten gebruikt bij het maken van keuzes aan wie een bepaalde aanbesteding gegund wordt (zie ook SROI)
 • Job carving: Letterlijk: het splitsen van werk. Bij job carving splits je bestaande functies op in gespecialiseerd en ongeschoold werk. Ongeschoolde taken kunnen samengevoegd worden tot een volwaardige baan voor iemand met een beperking. En de gespecialiseerde medewerkers kunnen zich volledig richten op hun hoofdwerkzaamheden
 • Netwerk: Voor leden van de Coöperatie Loopbaanstation U.A. worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Het Loopbaanstation fungeert als kennisbank en regionaal netwerk platform.
 • Wat is Re-integratie?: Re-integratie is vaak wettelijk verplicht bij zieke werknemers. Er wordt verplicht gezocht naar manieren om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen en hierbij gekeken naar wat de werknemer wel kan
 • Wat is het verschil tussen re-integratie 1ste en 2de spoor? 1e Spoor is re-integreren binnen hetzelfde bedrijf bij de eigen werkgever, eventueel op een andere werkplek in een andere functie. 2e Spoor is het vinden van een nieuwe baan buiten de oorspronkelijke werkgever
 • Preventie verzuim: Het Loopbaanstation zorgt voor preventieve maatregelen om verzuim te reduceren. Dit door duurzamere plaatsingen te creëren
 • Tweede spoor: Dit staat voor het re-integreren van de zieke werknemer bij een andere werkgever, ofwel werkhervatting bij een andere organisatie na ziekte
 • Wat kan ik? Er wordt uitgegaan van wat de werknemer nog wel kan. Focus op kansen en niet op beperkingen. Loopbaanstation biedt inzicht in vooruitgang
 • Arbeidsmarktscan: De arbeidsmarktscan is een tool die kansen op de arbeidsmarkt berekent
 • Match: De mate waarin een baan bij iemand past
Wat is de genoemde ESF subsidie – regeling B Duurzame inzetbaarheid

Het Europees Sociaal Fonds geeft subsidie voor het duurzaam inzetten van medewerkers. Hieronder wordt o.a. verstaan: preventie verzuim, vrijwillige en interne mobiliteit, het creëren van een leercultuur en flexibele werkcultuur. Deze subsidie gaat eens per jaar open (meestal in Oktober – November). En is door werkgevers aan te vragen.

Wat is een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds? (O&O fonds)?

Een O&O fonds is een stichting die door sociale partners bestuurd wordt: een samenwerking van werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze fondsen hebben tot doel om de werking van de sectorale arbeidsmarkten te optimaliseren. Zij zorgen ervoor dat dat het aanbod en het niveau van de vakbekwaamheid van (potentiële) werknemers op peil blijft. Het O&O fonds draagt eraan bij dat bedrijven nu en in de toekomst geen problemen ondervinden bij het zoeken naar geschikt personeel en dat werknemers zich prettig voelen in hun werk doordat ze voldoende zijn toegerust voor de uitvoering van hun taak. Dit gebeurt onder meer door opleiden te stimuleren met behulp van financiële bijdragen uit subsidieregelingen waaraan het fonds uitvoering geeft.

Wat is een intersectoraal Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O fonds)?

Dit is een O&O fonds welke budget vrijmaakt voor het verbeteren van de kennis en vakbekwaamheid van werknemers welke niet in dezelfde sector maar daar buiten (intersectoraal) willen veranderen van baan binnen de arbeidsmarkt.

Wat is Erkenning van Verworven Competenties (EVC)?

Wat iemand in huis heeft aan kennis en kunde, wordt niet alleen bepaald door wat iemand geleerd heeft op school. Bepaalde competenties kunnen ook zijn aangeleerd op het werk of privé. Er bestaat de mogelijkheid om juist die kennis en kunde te verzilveren met een certificaat. Met dit certificaat toont iemand op een objectieve manier zijn kennis en kunde aan ten opzichte van een bepaalde opleidingsstandaard. Dit is bijvoorbeeld zinvol voor wie zich verder wil ontwikkelen in een vervolgopleiding of bij een sollicitatie wil aantonen waar hij staat en over welke competenties hij beschikt.

Wat betekent de Participatiewet?

Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden. Dit geldt ook voor mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij moeten zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever.

Wat houdt de Wet Poortwachter in?

In 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter ingevoerd. Deze wet bevordert de communicatie tussen werkgever en werknemer. Samen moeten zij zich inspannen om ervoor te zorgen dat de zieke werknemer re-integreert. De werkgever biedt passend werk aan dat de werknemer met zijn/haar opleiding, ervaring, kennis en ziekte kan uitoefenen. Bij ziekte van de werknemer is het de bedoeling dat de werkgever in eerste plaats de uitgevallen werknemer binnen de eigen organisatie probeert terug te plaatsen (eerste spoor). Lukt dit niet dan dient de werkgever passend werk buiten de eigen organisatie te zoeken (tweede spoor). Het Loopbaanstation biedt faciliterende mogelijkheden voor externe uitplaatsing en kan vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Wat is arbeidsmobiliteit?

Arbeidsmobiliteit is de mate waarin mensen veranderen van werkgever, beroep en van regio op de arbeidsmarkt. Anders gezegd is de mobiliteit van arbeid de beweeglijkheid van arbeid tussen banen, beroepen en streken van het land. Hoe vaker mensen van baan, vak of plek veranderen, hoe hoger de mobiliteit.

Werkgever

Begrippenlijst
 • Externe mobiliteit: Veranderen van baan naar een andere werkgever
 • Interne mobiliteit: Veranderen van baan binnen het huidige bedrijf
 • Vrijwillige mobiliteit: Werknemer wordt niet gedwongen om naar andere werkgevers te kijken, maar wordt wel de mogelijkheid geboden
 • Gedwongen mobiliteit: De medewerker kan zijn baan niet behouden bij de huidige werkgever en wordt gedwongen tot een overstap naar een andere werkgever. Ontslag is vaak de oorzaak
 • Generatiemanagement: Houdt rekening met de generaties waartoe je medewerkers behoren. Generatiemanagement speelt in op die verschillen en weet ze te benutten
 • Leercultuur: Hoe creëren we een wendbare organisatie, waarin continu leren voorop staat?

 • Duurzame inzetbaarheid: Betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

 • Flexibele werkcultuur: Een managementinstrument om beter te kunnen rekruteren, medewerkers te behouden en betrokkenheid te vergroten. Het meten van resultaten in plaats van fysieke aanwezigheid en zichtbaarheid.
 • Wat is participatie?: Participatie betekent het actief deelnemen op de arbeidsmarkt voor iedereen, dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Actieve deelname: Participatie is actieve deelname: iedereen doet mee! Dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking
 • Inclusief ondernemen: Bij inclusief ondernemen geven werkgevers mensen met een arbeidsbeperking óf een afstand tot de arbeidsmarkt een kans in hun organisatie via een baan, stage of werkervaringsplek
 • PSO ladder: De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief zichtbaar maakt. Dit wordt door steeds meer bedrijven en gemeenten gebruikt bij het maken van keuzes aan wie een bepaalde aanbesteding gegund wordt (zie ook SROI)
 • Job carving: Letterlijk: het splitsen van werk. Bij job carving splits je bestaande functies op in gespecialiseerd en ongeschoold werk. Ongeschoolde taken kunnen samengevoegd worden tot een volwaardige baan voor iemand met een beperking. En de gespecialiseerde medewerkers kunnen zich volledig richten op hun hoofdwerkzaamheden
 • Netwerk: Voor leden van de Coöperatie Loopbaanstation U.A. worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Het Loopbaanstation fungeert als kennisbank en regionaal netwerk platform.
 • Wat is Re-integratie?: Re-integratie is vaak wettelijk verplicht bij zieke werknemers. Er wordt verplicht gezocht naar manieren om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen en hierbij gekeken naar wat de werknemer wel kan
 • Wat is het verschil tussen re-integratie 1ste en 2de spoor? 1e Spoor is re-integreren binnen hetzelfde bedrijf bij de eigen werkgever, eventueel op een andere werkplek in een andere functie. 2e Spoor is het vinden van een nieuwe baan buiten de oorspronkelijke werkgever
 • Preventie verzuim: Het Loopbaanstation zorgt voor preventieve maatregelen om verzuim te reduceren. Dit door duurzamere plaatsingen te creëren
 • Tweede spoor: Dit staat voor het re-integreren van de zieke werknemer bij een andere werkgever, ofwel werkhervatting bij een andere organisatie na ziekte
 • Wat kan ik? Er wordt uitgegaan van wat de werknemer nog wel kan. Focus op kansen en niet op beperkingen. Loopbaanstation biedt inzicht in vooruitgang
 • Arbeidsmarktscan: De arbeidsmarktscan is een tool die kansen op de arbeidsmarkt berekent
 • Match: De mate waarin een baan bij iemand past
Hoe wordt mijn bedrijf lid van het Loopbaanstation?

Elk bedrijf kan zich aanmelden voor een lidmaatschap van de Coöperatie Loopbaanstation U.A. via de knop ‘aan de slag’ op de website. Wij plannen een afspraak in om het lidmaatschap vast te leggen.

Wat is Social Return On Investment (SROI)?

SROI is een methodiek voor het meten van de (extra) sociale en maatschappelijke waarde voortvloeiend uit een investering. Bedrijven kunnen voor zichzelf SROI eisen stellen, bijvoorbeeld als maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staat. Deze methodiek wordt vaak bekeken tijdens aanbestedingen. Bij een hoge score, wordt de gunfactor ook sterk vergroot en wordt de concurrentiepositie van het MKB hierdoor versterkt.

Hoe kan ik mijn werknemers in hun loopbaan begeleiden en ontwikkeling stimuleren?

Door lid te worden van het Loopbaanstation kun je werknemers een digitaal platform bieden waarin zij zelf aan het werk kunnen gaan met hun loopbaan. Ook ontwikkeling is hierin een groot onderdeel, wie ben ik, wat kan ik, waar wil ik naartoe en wat heb ik hiervoor nodig zijn de hoofdvragen welke beantwoord worden.

Ik ben als werkgever niet tevreden met de prestatie van mijn werknemers. Hoe kan ik de oorzaak vinden en hoe kan ik hun ontwikkeling stimuleren?

Het kan zijn dat jouw werknemer niet op zijn/haar plek zit in de huidige functie. Middels het Loopbaanstation kan deze werknemer erachter komen wat hij/zij wel wil en kan en vanuit deze kennis zichzelf verder opleiden tot een gewenste functie en vervolgens solliciteren op het platform.

Ik wil mijn werknemers laten scholen en opleiden. Hoe zit het met de financiering?

Er zijn op het Loopbaanstation verschillende gratis online trainingen en cursussen te vinden. Voor specifieke opleidingen kan het Loopbaanstation korting bieden bij verschillende opleiders. Als Coöperatie investeert het Loopbaanstation een deel van haar winst (50%) in het opleiden van de werknemers van aangesloten leden van het Loopbaanstation.

Kunnen mijn werknemers ook een opleiding volgen buiten onze sector?

Ja, het Loopbaanstation biedt intersectorale scholing aan en richt zich voornamelijk op krapteberoepen (waar liggen de grootste kansen in de markt)

Wat kost het Loopbaanstation?

De kosten voor het lidmaatschap van Coöperatie Loopbaanstation U.A. zijn verschillend per bedrijfsgrootte en ingedeeld in aantal werknemers (FTE): Kosten lidmaatschap

Waar kan ik meer informatie krijgen over juridische aspecten Re-integratie?

De informatie over de juridische aspecten van re-integratie zijn te vinden in de online bibliotheek van het Loopbaanstation.

Wat is de genoemde ESF subsidie – regeling B Duurzame inzetbaarheid

Het Europees Sociaal Fonds geeft subsidie voor het duurzaam inzetten van medewerkers. Hieronder wordt o.a. verstaan: preventie verzuim, vrijwillige en interne mobiliteit, het creëren van een leercultuur en flexibele werkcultuur. Deze subsidie gaat eens per jaar open (meestal in Oktober – November). En is door werkgevers aan te vragen.

Over het Loopbaanstation

Begrippenlijst
 • Externe mobiliteit: Veranderen van baan naar een andere werkgever
 • Interne mobiliteit: Veranderen van baan binnen het huidige bedrijf
 • Vrijwillige mobiliteit: Werknemer wordt niet gedwongen om naar andere werkgevers te kijken, maar wordt wel de mogelijkheid geboden
 • Gedwongen mobiliteit: De medewerker kan zijn baan niet behouden bij de huidige werkgever en wordt gedwongen tot een overstap naar een andere werkgever. Ontslag is vaak de oorzaak
 • Generatiemanagement: Houdt rekening met de generaties waartoe je medewerkers behoren. Generatiemanagement speelt in op die verschillen en weet ze te benutten
 • Leercultuur: Hoe creëren we een wendbare organisatie, waarin continu leren voorop staat?

 • Duurzame inzetbaarheid: Betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

 • Flexibele werkcultuur: Een managementinstrument om beter te kunnen rekruteren, medewerkers te behouden en betrokkenheid te vergroten. Het meten van resultaten in plaats van fysieke aanwezigheid en zichtbaarheid.
 • Wat is participatie?: Participatie betekent het actief deelnemen op de arbeidsmarkt voor iedereen, dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Actieve deelname: Participatie is actieve deelname: iedereen doet mee! Dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking
 • Inclusief ondernemen: Bij inclusief ondernemen geven werkgevers mensen met een arbeidsbeperking óf een afstand tot de arbeidsmarkt een kans in hun organisatie via een baan, stage of werkervaringsplek
 • PSO ladder: De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief zichtbaar maakt. Dit wordt door steeds meer bedrijven en gemeenten gebruikt bij het maken van keuzes aan wie een bepaalde aanbesteding gegund wordt (zie ook SROI)
 • Job carving: Letterlijk: het splitsen van werk. Bij job carving splits je bestaande functies op in gespecialiseerd en ongeschoold werk. Ongeschoolde taken kunnen samengevoegd worden tot een volwaardige baan voor iemand met een beperking. En de gespecialiseerde medewerkers kunnen zich volledig richten op hun hoofdwerkzaamheden
 • Netwerk: Voor leden van de Coöperatie Loopbaanstation U.A. worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Het Loopbaanstation fungeert als kennisbank en regionaal netwerk platform.
 • Wat is Re-integratie?: Re-integratie is vaak wettelijk verplicht bij zieke werknemers. Er wordt verplicht gezocht naar manieren om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen en hierbij gekeken naar wat de werknemer wel kan
 • Wat is het verschil tussen re-integratie 1ste en 2de spoor? 1e Spoor is re-integreren binnen hetzelfde bedrijf bij de eigen werkgever, eventueel op een andere werkplek in een andere functie. 2e Spoor is het vinden van een nieuwe baan buiten de oorspronkelijke werkgever
 • Preventie verzuim: Het Loopbaanstation zorgt voor preventieve maatregelen om verzuim te reduceren. Dit door duurzamere plaatsingen te creëren
 • Tweede spoor: Dit staat voor het re-integreren van de zieke werknemer bij een andere werkgever, ofwel werkhervatting bij een andere organisatie na ziekte
 • Wat kan ik? Er wordt uitgegaan van wat de werknemer nog wel kan. Focus op kansen en niet op beperkingen. Loopbaanstation biedt inzicht in vooruitgang
 • Arbeidsmarktscan: De arbeidsmarktscan is een tool die kansen op de arbeidsmarkt berekent
 • Match: De mate waarin een baan bij iemand past
Wat is het Loopbaanstation?

Het Loopbaanstation is een digitaal, interactief platform. Bedrijven kunnen lid worden van Coöperatie Loopbaanstation U.A. waarna er gebruik gemaakt kan worden van het ontwikkelde platform. Coöperatie Loopbaanstation is opgericht door werkgevers om een verbinding tot stand te brengen. Dit mede door een regionaal netwerk op te zetten en op digitale wijze medewerkers naar hun droombaan te helpen. Werknemers kunnen werken aan persoonlijke groei zodat het bereiken van een inclusieve economie voor werkgevers steeds dichterbij komt.

Voor wie is het Loopbaanstation bedoeld?
 • Voor werkgevers: Ieder bedrijf, klein of groot kan lid worden van Coöperatie Loopbaanstation U.A. en op deze manier actief bezig gaan met vrijwillige externe mobiliteit.
 • Voor werknemers: Werknemers van bedrijven welke zich hebben aangesloten bij het Loopbaanstation kunnen actief werken aan hun persoonlijke groei en op zoek gaan naar hun droombaan binnen het platform.
Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Gegevens welke ingevuld worden op het Loopbaanstation zijn niet inzichtelijk voor jouw werkgever of collega’s. Voor een uitgebreide uitleg verwijzen wij je naar onze Privacy Policy.

Waar kan ik meer informatie krijgen over juridische aspecten Re-integratie?

De informatie over de juridische aspecten van re-integratie zijn te vinden in de online bibliotheek van het Loopbaanstation.

Zijn er subsidies beschikbaar voor opleidingen?

Vaak zijn er subsidies beschikbaar voor het opleiden van uw werknemers, het Loopbaanstation informeert en ondersteunt hierin.

Biedt het Loopbaanstation ook opleidingen aan?

Ja, het Loopbaanstation voorziet ook in opleidingen voor jouw medewerkers. Door jouw lidmaatschap aan de Coöperatie Loopbaanstation U.A. kun je deze met korting verkrijgen.

Wat zijn de voordelen van het Loopbaanstation?
 • Kwaliteiten van werknemers zo in te kunnen zetten dat de arbeidsorganisatie optimaal functioneert en haar doelstellingen kan najagen.
  • Werknemers te behouden op de arbeidsmarkt.
  • Inzicht in arbeidsmogelijkheden op regionaal niveau.
  • In te kunnen spelen op toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt.
  • Opzetten en uitvoeren van een mobiliteitsbeleid
  • Het Loopbaanstation verkleint het risico bij het geven van een vast contract (Wet Werk en Zekerheid). Er wordt een escape geboden.
  • Via het Loopbaanstation wordt er een oplossing gevonden voor het flexibel inzetten van werknemers.
  • Oplossing voor het op peil brengen van kwaliteit van medewerkers
  • Grotere kans op winnen van aanbestedingen door deelname aan social return on investment (SROI)
  • Preventie voor uitval te creëren.
  • Kennis te verhogen en te verbreden. Meerwaarde bieden voor de arbeidsmarkt.
  • Kostenbesparing.
Wat zijn ‘van werk naar werk’ trajecten?

Dit zijn trajecten waarbij vanuit een werkende positie een overstap naar ander werk wordt gedaan. Het Loopbaanstation kan hierin bemiddelen, maar voert zelf geen activiteiten op gebied van werk naar werk uit.

Hoe kan ik het Loopbaanstation gebruiken?

Na aanmelding krijgen zowel werkgevers als werknemers een eigen profiel. Werkgever: De werkgever kan vacatures op het platform laden en binnenkomende sollicitaties beantwoorden. Er kan gebruik gemaakt worden van onze online Bibliotheek en Kennisbank. Opleidingen kunnen ingezien worden en er kan gebruik gemaakt worden van het regionale netwerk. Tenslotte kan men zoeken binnen de opengestelde profielen van latent werkzoekenden. Werknemer: De werknemer kan anoniem werken aan zijn/haar loopbaan. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en hoe kom ik daar zijn vragen welke beantwoord worden. Hierna kan de werknemer solliciteren op vacatures waarmee hij/zij matcht.

Wat kost het Loopbaanstation?

De kosten voor het lidmaatschap van Coöperatie Loopbaanstation U.A. zijn verschillend per bedrijfsgrootte en ingedeeld in aantal werknemers (FTE): Kosten lidmaatschap

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?

Maak gebruik van de knop ‘Ik ben mijn wachtwoord vergeten’ onder de inlogpagina en je kunt jouw wachtwoord opnieuw instellen, gezamenlijk met de persoonlijk verstrekte toegangscode.

Mijn gebruikersnaam wordt niet herkend, wat nu?

Je gebruikersnaam is jouw e-mailadres.

Waarom kan ik niet inloggen?

Jouw werkgever dient lid te zijn van Coöperatie Loopbaanstation U.A.. Indien dit het geval is heb je een e-mail of brief ontvangen met jouw aanmeldgegevens en persoonlijke code. Deze persoonlijke code is je wachtwoord voor de eerste keer dat je inlogt. Je gebruikersnaam is altijd je e-mailadres. Heb je nog geen e-mail adres? Je dient dan een e-mailadres aan te maken en opnieuw te registreren met jouw persoonlijke code.

Is jouw werkgever nog geen lid? Dan kunt je voor jouw werkgever via de website en knop ‘aan de slag’ informatie aanvragen.

Werknemer

Begrippenlijst
 • Externe mobiliteit: Veranderen van baan naar een andere werkgever
 • Interne mobiliteit: Veranderen van baan binnen het huidige bedrijf
 • Vrijwillige mobiliteit: Werknemer wordt niet gedwongen om naar andere werkgevers te kijken, maar wordt wel de mogelijkheid geboden
 • Gedwongen mobiliteit: De medewerker kan zijn baan niet behouden bij de huidige werkgever en wordt gedwongen tot een overstap naar een andere werkgever. Ontslag is vaak de oorzaak
 • Generatiemanagement: Houdt rekening met de generaties waartoe je medewerkers behoren. Generatiemanagement speelt in op die verschillen en weet ze te benutten
 • Leercultuur: Hoe creëren we een wendbare organisatie, waarin continu leren voorop staat?

 • Duurzame inzetbaarheid: Betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.

 • Flexibele werkcultuur: Een managementinstrument om beter te kunnen rekruteren, medewerkers te behouden en betrokkenheid te vergroten. Het meten van resultaten in plaats van fysieke aanwezigheid en zichtbaarheid.
 • Wat is participatie?: Participatie betekent het actief deelnemen op de arbeidsmarkt voor iedereen, dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Actieve deelname: Participatie is actieve deelname: iedereen doet mee! Dus ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking
 • Inclusief ondernemen: Bij inclusief ondernemen geven werkgevers mensen met een arbeidsbeperking óf een afstand tot de arbeidsmarkt een kans in hun organisatie via een baan, stage of werkervaringsplek
 • PSO ladder: De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief zichtbaar maakt. Dit wordt door steeds meer bedrijven en gemeenten gebruikt bij het maken van keuzes aan wie een bepaalde aanbesteding gegund wordt (zie ook SROI)
 • Job carving: Letterlijk: het splitsen van werk. Bij job carving splits je bestaande functies op in gespecialiseerd en ongeschoold werk. Ongeschoolde taken kunnen samengevoegd worden tot een volwaardige baan voor iemand met een beperking. En de gespecialiseerde medewerkers kunnen zich volledig richten op hun hoofdwerkzaamheden
 • Netwerk: Voor leden van de Coöperatie Loopbaanstation U.A. worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Het Loopbaanstation fungeert als kennisbank en regionaal netwerk platform.
 • Wat is Re-integratie?: Re-integratie is vaak wettelijk verplicht bij zieke werknemers. Er wordt verplicht gezocht naar manieren om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen en hierbij gekeken naar wat de werknemer wel kan
 • Wat is het verschil tussen re-integratie 1ste en 2de spoor? 1e Spoor is re-integreren binnen hetzelfde bedrijf bij de eigen werkgever, eventueel op een andere werkplek in een andere functie. 2e Spoor is het vinden van een nieuwe baan buiten de oorspronkelijke werkgever
 • Preventie verzuim: Het Loopbaanstation zorgt voor preventieve maatregelen om verzuim te reduceren. Dit door duurzamere plaatsingen te creëren
 • Tweede spoor: Dit staat voor het re-integreren van de zieke werknemer bij een andere werkgever, ofwel werkhervatting bij een andere organisatie na ziekte
 • Wat kan ik? Er wordt uitgegaan van wat de werknemer nog wel kan. Focus op kansen en niet op beperkingen. Loopbaanstation biedt inzicht in vooruitgang
 • Arbeidsmarktscan: De arbeidsmarktscan is een tool die kansen op de arbeidsmarkt berekent
 • Match: De mate waarin een baan bij iemand past
Kom ik middels het Loopbaanstation gegarandeerd aan een nieuwe baan?

De inzet van het Loopbaanstation betekent niet dat je gegarandeerd bent van het vinden van een nieuwe baan. Wel verhoogt het Loopbaanstation de kansen op het vinden van een nieuwe baan. Waarom? Via het Loopbaanstation leer je wie je bent, wat je kunt, wat je wilt en hoe je daar komt en dus op deze manier gerichter te zoeken. Je solliciteert alleen naar vacatures waarbij je kans maakt en verspilt geen tijd en energie. In onze trainingen werken wij aan jouw sollicitatievaardigheden zodat je vaker uitgenodigd wordt en in het gesprek een betere gesprekspartner bent. Daarnaast begeleiden wij je op digitale wijze bij het proces, zowel op persoonlijk, financieel als ook emotioneel gebied.

Voor wie is een Mobiliteit van toepassing?

Voor iedereen die –vrijwillig of gedwongen- afscheid moet nemen van zijn of haar huidige functie en opnieuw de mogelijkheden op de arbeidsmarkt wil bekijken. Het Loopbaanstation richt zich alleen op vrijwillige, externe mobiliteit.

Wat wordt van mij verwacht binnen het Loopbaanstation?

Er wordt van de medewerkers verwacht dat de gegevens ingevoerd en bijgehouden worden. Alleen op deze manier kunnen we de medewerker helpen met het vinden van de ultieme droombaan, herplaatsingsmogelijkheden en behouden op de arbeidsmarkt.

Hoe lang duurt het Loopbaanstation traject voor ik een nieuwe baan heb?

Dit ligt aan verschillende factoren, bijvoorbeeld:

 • Jouw eigen input, hoe snel heb jij alle stations ingevuld?
 • Sollicitatieprocedures van het bedrijf van jouw droombaan
 • Wellicht wil je eerst nog een aanvullende opleiding of heb je deze verplicht nodig
Past mijn huidige baan nog bij mij?

Dit vinden wij een mooie vraag en deze is goed te beantwoorden door alle stations van het Loopbaanstation te doorlopen.

Ik heb het niet meer naar mijn zin bij mijn huidige baan. Hoe kan ik verder?

Bekijk of er kansen zijn binnen het bedrijf waar je werkt om zich aan te melden als lid bij het Loopbaanstation. Wanneer het bedrijf eenmaal lid is, kunnen wij samen kijken naar wat je kunt, wie je bent, waar je naartoe wil en wat daarvoor nodig is. Ook kun je dan vacatures zien van aangesloten bedrijven van het Loopbaanstation.

Ik heb hulp nodig bij het solliciteren, wie kan mij helpen?

Via het Loopbaanstation krijg je alle handreikingen welke nodig zijn om te solliciteren.

Ik wil me verder ontwikkelen? Hoe kan ik dat doen?

Er bestaat altijd een mogelijkheid om je verder te ontwikkelen. Het Loopbaanstation geeft inzicht in welke mogelijkheden er zijn.

Wat is matching?

De mate waarin een baan bij iemand past.

Kun je niet inloggen?

Jouw werkgever dient lid te zijn van Coöperatie Loopbaanstation U.A.. Indien dit het geval is, heb je een e-mail of brief ontvangen met jouw persoonlijke code. Deze persoonlijke code is je wachtwoord voor de eerste keer dat je inlogt. je gebruikersnaam is altijd je e-mailadres. Heb je nog geen e-mail adres? Je dient dan een e-mailadres aan te maken en opnieuw te registreren met jouw persoonlijke code.

Is jouw werkgever nog geen lid?

Dan kunt je voor jouw werkgever via de website en knop ‘aan de slag’ informatie aanvragen