Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Welkom en bedankt voor het gebruik van het Loopbaanstation! Door onze producten en diensten te gebruiken, wordt er automatisch akkoord gegaan met onze gebruiksvoorwaarden. Wij adviseren om deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen, zodat er volledig inzicht is in de rechten en plichten bij gebruik van onze producten en diensten.

1. Introductie

1.1 Missie

De missie van het Loopbaanstation is om een dienst te bieden waarmee op een overzichtelijke, transparante en persoonlijke manier georiënteerd kan worden op de arbeidsmarkt, om inzicht te krijgen in eigen arbeidsmarktwaarde en om in contact te komen met potentiële werkgevers, ongeacht waar iemand op dit moment in dienst is. Om dit te realiseren biedt het Loopbaanstation diensten aan via een website en via mobiele applicaties, zodat kansen op de arbeidsmarkt verzameld kunnen worden, georganiseerd en gepakt.

1.2 Reikwijdte

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden die gelden voor de dienst getiteld ‘Loopbaanstation’ die wordt aangeboden door Coöperatie Loopbaanstation U.A. met statutaire zetel in Almelo en kantoor houdende te Almelo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68492162– via de url http://www.loopbaanstation.nl en www.loopbaanstation.com.

2. Definities

Gebruiksvoorwaarden: De onderhavige gebruiksvoorwaarden van het Loopbaanstation

Het Loopbaanstation: Het Loopbaanstation, zie reikwijdte.

Profielhouder: De natuurlijke persoon die een Profiel heeft gecreëerd en daarmee toegang heeft tot het platform middels het invoeren van inloggegevens.

Profiel: Het geheel aan gegevens die een Profielhouder opgeeft of uploadt op het platform. Hieronder vallen onder andere persoonlijke gegevens en elk onderdeel van een CV van een Profielhouder.

Website: De technische infrastructuur en het geheel aan gebruiksmogelijkheden dat door het Loopbaanstation wordt aangeboden via de url http://www.loopbaanstation.nl en http://www.loopbaanstation.com en via een daaraan verbonden mobiele applicatie.

Inloggegevens: De combinatie van e-mailadres en wachtwoord die een Profielhouder toegang verschaft tot het platform en het Profiel van de betreffende Profielhouder.

Werkgever: Een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van het Loopbaanstation ten einde in contact te komen met potentiële werknemers en/of andere werkgevers ten einde van de volgende diensten:

  1. Werving- en selectie;
  2. Uitplaatsen van 2e spoor re-integratie kandidaten;
  3. Doorstroomactiviteiten;
  4. Scholing en kennisverhoging- en verbreding;
  5. Externe, vrijwillige mobiliteit;
  6. Aan het werk houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
  7. Employer branding;

Koppeling: Het resultaat van een automatisch proces waarbij door middel van bepaalde rekenmethodes die door het Loopbaanstation zijn ontwikkeld wordt beoordeeld of een Profiel van een Profielhouder in voldoende mate voldoet aan een Werkgeversprofiel.

Werkgeversprofiel: Een door een Werkgevers opgesteld geheel van algemene selectiecriteria die zij stellen aan potentiële Werknemers en/of andere werkgevers en die zijn verwerkt in een door het Loopbaanstation ontwikkeld model.

Bedrijfsprofiel: Een verzameling van informatie en/of gegevens, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend foto’s, video’s, vacatures en ander materiaal die door een Werkgever wordt aangeboden op het platform.

3. Toepasselijkheid

3.1 Gebondenheid aan Gebruiksvoorwaarden

Door het creëren van een Profiel, aanvaardt de Profielhouder gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

3.2 Oneens met bepaling

Indien een Profielhouder het oneens is met de strekking van of met een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden dan kan deze een schriftelijk verzoek indienen bij het Loopbaanstation voor afwijkende bepalingen. Een schriftelijk verzoek kan ook via elektronische weg gestuurd worden aan info@loopbaanstation.nl.

4. Dienstverlening en beperking van aansprakelijkheid

4.1 Vrijwaring aansprakelijkheid uit hoofde van communicatie tussen Profielhouders en Werkgevers

Het Loopbaanstation reguleert de communicatie tussen Profielhouders en Werkgevers onderling niet inhoudelijk. Het Loopbaanstation heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van het Platform. Derhalve aanvaardt het Loopbaanstation geen aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de communicatie en/of op het platform beschikbare informatie die niet afkomstig is van één van de medewerkers van het Loopbaanstation.

4.2 Vrijwaring aansprakelijkheid uit hoofde gebruik Website

Het Loopbaanstation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die volgt uit het gebruik van het platform, waaronder, maar niet uitsluitend, een foutieve of onvolledige koppeling.

5. Profiel

5.1 Aanmerking als Profielhouder

Het creëren van een Profiel geschiedt door het opgeven van de informatie zoals die wordt verlangd in de registratie e-mail of -brief, welke ontvangen wordt zodra de Werkgever lid is geworden van Coöperatie Loopbaanstation U.A.. Vanaf dat moment wordt de betreffende persoon die dit proces heeft voltooid aangemerkt als Profielhouder.

5.2 Verklaring juiste informatie

Een Profielhouder staat er jegens het Loopbaanstation voor in dat alle informatie die een Profielhouder heeft opgegeven in het registratieformulier en opgeeft en/of uploadt op het platform, waaronder en met name gegevens die worden opgegeven als onderdeel van het CV van een Profielhouder, compleet, naar waarheid en juist is. Indien het Loopbaanstation aanwijzingen heeft dat enige informatie die door een Profielhouder is opgegeven of is geüpload incompleet, niet naar waarheid, misleidend of onjuist is, dan is zij gerechtigd deze informatie te verwijderen of, indien zij dat wenst, het Profiel van de betreffende Profielhouder te termineren.

5.3 Verbod creëren Profiel op naam van andere persoon

Het is niet toegestaan een Profiel te creëren op naam van een andere persoon. Dit profiel is persoonlijk opgesteld.

5.4 Geheimhouding wachtwoord

Een Profielhouder is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord dat toegang verleent tot het platform en Profiel van de Profielhouder. Het is een Profielhouder niet toegestaan op enige wijze derden toegang te verlenen tot het platform.

5.5 Persoonsgebondenheid Profiel

Een Profiel is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

5.6 Termineren Profiel

Een Profielhouder kan op elk gewenst moment zijn/haar Profiel termineren door middel via de eigen account instellingen in de Loopbaanstation omgeving. Het account wordt dan direct volledig verwijderd. Het Loopbaanstation zal geen gegevens van Profielhouders bewaren, nadat zij hun Profiel hebben getermineerd.

5.7 Termineren Profiel door Het Loopbaanstation

Het Loopbaanstation heeft, onverminderd te overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, ten allen tijden het recht om eenzijdig, zonder opgaaf van reden, een Profiel te termineren.

6. Licentie / Inzage Profiel door Werkgevers

6.1 Licentie

Door gegevens naar het platform te uploaden of te versturen, verleent de profielhouder het Loopbaanstation een onherroepelijke, onvoorwaardelijke, wereldwijd en voor altijd geldende, royaltyvrije licentie voor het gebruik van dergelijk materiaal of een onderdeel daarvan in enige en alle media op een naar eigen goeddunken in te vullen wijze. Zie hiervoor ook punt 9.3. Bovendien doet de gebruiker daarbij afstand van alle zogenoemde morele rechten en soortgelijke rechten op de betreffende gegevens. In het geval dat het Loopbaanstation haar bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan een andere partij verkoopt of van de hand doet, behoudt het Loopbaanstation het recht om de aangemaakte Profielen van de profielhouders mede over te dragen onder dezelfde voorwaarden.

6.2 Inzage Profiel door Werkgevers

Door het aanmaken van een profiel gaat een Profielhouder ermee akkoord dat aangesloten Werkgevers toegang heeft tot het Profiel van de betreffende Profielhouder, zijn/haar Profiel mag exporteren en/of printen en dat een Werkgever de betreffende Profielhouder notificaties en updates mag sturen uit hoofde van bovengenoemde diensten. Profielhouder kan er zelf voor kiezen om zijn of haar Profiel anoniem of privé te houden. Zij dient dit expliciet aan te geven in het profiel door middel van een knop. Op dat moment kan niemand zijn / haar gegevens inzien. Bij een privé profiel kan een Werkgever anoniem een bericht sturen. Hij kan niet zien wie er achter het profiel zit.

6.3 Geen inzage door Werkgevers

Profielhouder kan ervoor kiezen om zijn profiel op onzichtbaar of privé te zetten. Bij een privéinstelling zijn de NAW-gegevens niet zichtbaar, maar werkervaring, opleiding en competenties wel. Bij een anoniem profiel zijn geen van de gegevens zichtbaar of vindbaar.

7. Gebruik van het platform

7.1 Bevoegdheid gebruik

Een Profielhouder staat er jegens het Loopbaanstation voor in dat de Profielhouder bevoegd is gebruik te maken van het platform en dat de Profielhouder handelt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarbovenop staat een Profielhouder er jegens Het Loopbaanstation voor in dat hij/zij te allen tijde de verplichting uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zal nakomen en dat de Profielhouder zich zal houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van het platform.

7.2 Beperking gebruik tot oriëntatie op arbeidsmarkt

Een Profielhouder is het enkel toegestaan gebruik te maken van het platform ten einde zich als werknemer te oriënteren op de arbeidsmarkt in alle vormen in contact te komen of contact te onderhouden met Werkgevers en de voorgeselecteerde aanbieders die gepresenteerd staan op het Platform en/of te solliciteren naar vacatures, stages, evenementen of enig ander aanbod van Werkgevers op het platform.

7.3 Verbod gebruik voor commerciële doeleinden

Het is een Profielhouder nadrukkelijk niet toegestaan gebruik te maken van het platform voor directe of indirecte commerciële doeleinden. Daaronder valt onder andere het gebruik maken, exporteren, opslaan, en/of verwerken van contactgegevens van Werkgevers en/of de data en/of informatie die beschikbaar is op het Bedrijfsprofiel van een Werkgever voor doeleinden die niet zijn omschreven onder 7.2.

7.4 Verbod verveelvoudiging, openbaarmaking of uitzending

Het is een Profielhouder toegestaan informatie die de Profielhouder ontvangt van Werkgevers of het Loopbaanstation enkel te raadplegen voor persoonlijke doeleinden. De informatie mag niet voor enig ander doel worden gebruikt, waaronder verveelvoudiging, openbaarmaking of uitzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Loopbaanstation.

7.5 Verbod raadpleging Website op geautomatiseerde wijze

Het platform is bedoeld voor persoonlijke raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om het platform op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, te “scrapen”, “crawelen” of “spideren” of om (data op) het platform te raadplegen met andere technologie of software. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen het Loopbaanstation content aanbiedt. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

7.6 Verantwoordelijkheid van opgegeven informatie

Een Profielhouder aanvaardt voor alle informatie die de Profielhouder opgeeft, uploadt en/of communiceert op het platform de verantwoordelijkheid voor de inhoud en strekking van deze informatie.

7.7 Overige verboden gebruik Website

Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, is het een Profielhouder niet toegestaan het platform te gebruiken: (i) voor enig onwettig doel; (ii) op enigerlei wijze die ertoe leidt dat het platform in haar functionaliteit schade oploopt; (iii) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s; (iv) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard is of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust; (v) op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon; (vi) voor het verspreiden van enig materiaal met het oog op publiciteit, promotie en/of reclame zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Loopbaanstation.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Intellectuele eigendomsrechten

Iedere Profielhouder erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten die onderdeel uitmaken van het platform, die in het bezit komen en zijn van het Loopbaanstation, tevens eigendom blijven van het Loopbaanstation of zijn licentiegevers en vallen onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van het Loopbaanstation en overige toepasselijke regelgeving zoals het merkenrecht.

8.2 Verbod downloaden, kopiëren, wijzigen of openbaar maken

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma’s en/of materialen die beschikbaar zijn op het platform te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de doeleinden die zijn omschreven onder 7.2, tenzij Het Loopbaanstation hiervoor schriftelijk toestemming verleent.

8.3 Verbod kopiëren, wijzigen of ander gebruik broncode

Het is niet toegestaan de broncode van het platform te kopiëren, te wijzigen, te gebruiken als basis voor enig ander werk, of op enigerlei andere wijze te proberen om de broncode te achterhalen, enig recht op de informatie en/of broncode te verkopen, toe te kennen, in sub-licentie te geven, er een beperkt recht op te vestigen of op enigerlei andere wijze over te dragen.

9. Privacy

9.1 Gebondenheid Privacy Policy

Door het gebruik van het platform is de gebruiker gebonden aan onze Privacy Policy dat tevens beschikbaar is op de website www.loopbaanstation.nl.

9.2 Toestemming verwerking gegevens

Profielhouders verlenen het Loopbaanstation toestemming om gegevens die zij op het platform opgeven of uploaden te verwerken en op te nemen in een of meer bestanden.

9.3 Verwerking van gegevens door Het Loopbaanstation

De verwerking door het Loopbaanstation van gegevens die door een Profielhouder wordt opgegeven of wordt geüpload op het platform, vindt plaats in het kader van, onder andere, het aanbieden van diensten van het Loopbaanstation, het beheer van de relatie tussen het Loopbaanstation en de Profielhouder, het management van de technische infrastructuur, het kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, het uitvoeren van marktstudies en markt- en gebruikersanalyses, het verbeteren van de technische infrastructuur van het platform en/of de gebruiksvriendelijkheid van het platform.

9.4 Anonieme gegevensverzameling over bezoek en gedrag

Naast de verwerking door het Loopbaanstation van gegevens die door een Profielhouder wordt opgegeven of wordt geüpload op het platform voor de doeleinden die zijn vermeld onder 9.3, vindt er eveneens gegevensverzameling plaats met betrekking tot bezoek en/of gedrag van een Profielhouder op het platform. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om het platform zoveel mogelijk op de voorkeuren van een Profielhouder af te stemmen. Dit laatste gebeurt mogelijk en onder meer door het gebruik van Cookies.

9.5 Toestemming sturen notificaties

Een Profielhouder verleent het Loopbaanstation toestemming om berichten te sturen aan het e-mailadres dat een Profielhouder heeft opgegeven in het kader van notificaties van Werkgevers en updates van enige betekenis.

10. Toepasselijk recht, geschillen, nietigheid en vernietigbaarheid

10.1 Nederlands recht

Op alle overeenkomsten gesloten met het Loopbaanstation is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Nietige of vernietigbare bepaling

Indien één of meerdere bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze Voorwaarden dan zijn partijen gehouden ter vervanging van de ongeldig verklaarde bepalingen nieuwe bepalingen vast te stellen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke de bedoeling van de ongeldig verklaarde bepalingen zoveel als mogelijk weergeven.

11. Vragen / klachten

Voor vragen en/of klachten kan te allen tijde contact worden opgenomen met het Loopbaanstation via info@loopbaanstation.nl Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden om te helpen.